Zakharov-Shabat system and hyperbolic pseudoanalytic function theory